"SABAN TUYI"

Saban tuyi hizimet tuyi, sadlik hem behit tuyi sul
Uynap biyip, cirlap kolop beyram itik konbuyi (x2)

Savbir kile kin bolonlar kirlar hem subuylari
Kotlo bulsin matur ceyler, yemli sabantuylari. (x2)

Beyram itik satlanisip, tuganlar, birge birge, sul ==>Does not match the song here!
Biznin birge buluvibiz kitsin boton omorge (x2) ==>Does not match the song here!

Saban tuyi hizimet tuyi, sadlik hem behit tuyi sul
Uynap biyip, cirlap kolop beyram itik konbuyi (x2)

 

(Written for Turkish Alphabet pronounciation.)
(characters like ",,,," are changed with "c,i,s,o,u")
(Source: Osman Ali's lyrics book, Helsinki - Finland)